Permalink

0

Kennen Sie schon … den „arkivs söktjänst“ der Svenska litteratursällskapet i Finland?

Logo der Schwedischen Literaturgesellschaft in Finnland (SLS), https://www.sls.fi/

Die Samm­lung der Schwedis­chen Lit­er­aturge­sellschaft in Finn­land (SLS) umfasst dig­i­tal­isierte Manuskripte, Briefe, Fotografien, Zeich­nun­gen, Tonauf­nah­men, Noti­zen, Karten und Videos:

I His­toriska och lit­ter­aturhis­toriska sam­lin­gen finns per­son- och släk­tarkiv, gård­sarkiv, teat­er­arkiv samt oli­ka typer av sam­fund­sarkiv. Våra äld­s­ta doku­ment är från 1500-talet men störs­ta delen av mate­ri­alet är hand­skrifter av kul­turhis­torisk karak­tär från 1800-talet till nutid.

I Tra­di­tions- och språk­sam­lin­gen finns mate­r­i­al om tra­di­tion­er och folkkul­tur, om Sven­sk­fin­lands seder och bruk, matkul­tur, näringsliv, folkmed­i­cin och folk­tro, lekar, gåtor, ram­sor, visor och myck­et mer. Mate­ri­alet består av hand­skrifter, fotografi­er, inter­vju- och musikin­spel­ningar och filmer. De äld­s­ta sam­lin­gar­na är från slutet av 1800-talet.

I sam­ma sam­ling finns ock­så mate­r­i­al om språk och namn. Du hit­tar mate­r­i­al om dialek­ter, tal­språk och ort­namn i Sven­sk­fin­land. Det finns även mate­r­i­al om öknamn och smek­namn, om omtal och till­tal, om skriv­et tal­språk samt andra språk­li­ga fenomen. Det äld­s­ta mate­ri­alet är från slutet av 1800-talet och det yngs­ta är insam­lat i nutid.

https://www.sls.fi/sv/samlingarna

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.