Permalink

0

Kennen Sie schon … diese Blogs rund um skandinavische Sprachen?

Vielle­icht ist bei diesen Blogs, die vom FID Nordeu­ropa im Nordeu­ropa-Blog zusam­mengestellt wur­den, etwas Inter­es­santes für Sie dabei?

 • Språkprat
  Språkprat er et ikke-kom­mer­sielt pop­ulærviten­skapelig tidsskrift som formi­dler forskn­ings­basert kunnskap og faglige reflek­sjon­er om nordisk, særlig norsk, språk til et all­ment pub­likum. Dette inklud­er­er nor­rønt, de andre nordiske språkene, didak­tiske temaer og sam­men­lign­ing med andre språk. Til daglig omtales Språkprat som en fag­blogg.
  Språkprat baser­er seg på en kom­bi­nasjon av faste skriben­ter og gjesteskriben­ter. Alle i redak­sjo­nen og de andre faste skriben­tene har tilknyt­ning til Bergen. Gjesteskriben­ter rekrut­teres fra hele Nor­den.
  Inn­leggene i Språkprat deles gjen­nom Språkprats Face­book-side (Språkprat) og Twit­ter-side (@spraakprat).
  Vi ønsker også velkom­men andre kom­mentar­er, deri­blant forslag til temaer for frem­tidi­ge inn­legg.
  Dere finner mer infor­masjon om opp­starten av Språkprat i inn­legget «Velkom­men til fag­bloggen Språkprat» og i repor­tas­jene «Ny fag­blogg om språk» og «Blog­ger om nordisk språk».
 • Språkråds­bloggen
  I Språkråds­bloggen skriv­er Språkrådets språkvår­dare och ter­mi­nologer i sven­s­ka om aktuel­la ord och språk­frå­gor.
 • Lin­gob­log
  Lin­gob­log er en plat­form, der formi­dler ind­hold om sprog og lingvis­tik (sprogv­i­den­skab) til alle sprogin­ter­esserede.
  Lingoblog.dk er fler­sprog­et, hov­ed­sagligt dan­sk.
  Foru­den indlæg byder Lin­gob­log på aktuelle sprogny­hed­er “Sprognyt på net­tet” på dan­sk, engel­sk, tysk og ned­er­land­sk. Der kom­mer flere gange ugentligt nye links, og der er forskel­lige links på de forskel­ligt­sprog­ede sider på bloggen.
  Lin­gob­log forsøger også at få anmeldelser af alle danske bøger om sprog. I slut­nin­gen af hver måned bringer vi anmeldelser.
  Hver uge er der en sjov sprogquiz på dan­sk og engel­sk med flotte præmi­er. Bog­præmi­er sendes til hele ver­den, og vin­derne bestem­mer selv præmiens emne eller sprog!
  Sprog er et emne, de fleste men­nesker har en mening om. Mange er bekym­rede over sprog­foran­dringer; de men­er, at det er dårligt at være fler­sprog­et, med­min­dre det er i pres­tige­fyldte sprog, osv. Nogle tror, at teg­n­sprog er talt sprog med hæn­derne, og at teg­n­sprog er inter­na­tion­alt (antagelser, der mod­siger hinan­den!). Bl.a. bidrager Lin­guis­tic Myth­busters regelmæs­sigt til at rette fork­erte opfat­telser, altid med udgangspunkt i viden­sk­a­belige studi­er.
  Bloggen redi­geres af under­vis­ere og ph.d.-studerende fra Lingvis­tik, Kog­ni­tiv Semi­otik og Nordisk på Aarhus Uni­ver­sitet, og bloggens ind­hold vil der­for ofte tage afsæt i dette forskn­ings- og studiemiljø. Indlæggene kom­mer dog ikke kun fra ansat­te, stud­erende og forskn­ings­grup­per tilknyt­tet uni­ver­sitetet, men også i høj grad fra eksterne bidragsy­dere i Dan­mark, Europa og fjernere kon­ti­nen­ter.

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.