Permalink

0

Podcasts rund um skandinavische Sprachen und Literaturen

Vielle­icht ist bei diesen Pod­casts, die vom FID Nordeu­ropa im Nordeu­ropa-Blog zusam­mengestellt wur­den, etwas Inter­es­santes für Sie dabei?

Literatur

 • An Evolv­ing World: Con­ver­sa­tions on Nor­den
  • Researchers and experts with­in the social sci­ences and/or human­i­ties dis­cuss or are inter­viewed about a cer­tain top­ic to do with the Nordics
 • Arbe­tar­lit­ter­atur
  • Arbe­tar­lit­ter­atur är lit­ter­atur som vill förän­dra. Det är kul­tur, filosofi, poli­tik och his­to­ria. För­läg­garen Mat­tias Torstens­son och för­fattaren Marie Hål­lan­der djupdyk­er i böck­er­na, för­fat­tarskapen och arbe­tar­nas his­to­ria. Sam­talet lyfter ur bok­si­dor­na, kret­sar kring världen, reser i tiden och slår ner i varda­gen.
 • nordlitt Pod­cast
  • nordlitt lässt Sie Bekan­ntschaft stiften mit Epochen, Autor:innen und Tex­ten der nordeu­ropäis­chen Lit­er­a­turen und disku­tiert the­o­retis­che Ansätze in der skan­di­nav­is­tis­chen Lit­er­atur­wis­senschaft. nordlitt ist Unter­richts­ma­te­r­i­al vom ersten Semes­ter an oder ein­fach Bil­dungs-Stoff.
 • The Rune Cast
  • On this pod­cast, runol­o­gist Maja Bäck­vall and expert guests talk about runes and the peo­ple who read and wrote them.

Sprachwissenschaft

 • Quæn­cas­ten
  • Pod­cas­ten er et samar­beid mel­lom Kven­sk språk­sen­ter Vad­sø AS og Vad­sø muse­um – Rui­ja kven­mu­se­um. I til­legg til at du kan lytte til pod­cas­ten her, så sendes Quæn­cas­ten sam­men med pod­cas­ten Rui­jan Radio i radio­pro­gram­met Kväänin Tiima på Radio Nord Norge sin sende­flate. Pro­gram­met har som mål å formi­dle kven­sk kul­tur, his­to­rie og språk til folk flest i hele Nord Norge.
 • Nordics.info Spo­ken
  • Infor­ma­tion and crit­i­cal analy­sis writ­ten by researchers on the Nordic coun­tries is read out in Eng­lish and one of the Nordic lan­guages
 • På ren sven­s­ka
  • På ren sven­s­ka leds av jour­nal­is­ten Staffan Dopping. Han för sam­tal med forskare och expert­er från hela Sverige – allt för att pod­cas­ten ska vara så rel­e­vant och använd­bar som möjligt för dig och din under­vis­ning. Pod­davs­nit­ten fån­gar upp det som är intres­sant och rel­e­vant för dig som sfi-lärare. Vi tit­tar när­mare på sfi ur flera per­spek­tiv, och får dessu­tom inblick i både verk­samhetens prak­tik och akademins forskn­ing.
 • Sven­skan i samhäl­let 
  • Sven­skan i samhäl­let är en podd om språkvård med Isofs språkvår­dare i sven­s­ka vid Språkrådet. I pod­den sam­ta­lar vi med oli­ka gäster om språkets roll i samhäl­let, om språk och makt, känslor och atti­ty­der. Vi tar ock­så upp gram­matik, skrivre­gler, vari­a­tion i tal och skrift, och pratar om språket som resurs för kom­mu­nika­tion och han­dling.
 • Språk­teigen wurde abgelöst durch Språk­snakk
  • Lyt­ter­spørsmål spe­sial! I pan­elet: Språk­forskerne Mari Nygård, Stian Hårstad og Ter­je Lohn­dal.

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.