Permalink

0

Kennen Sie schon … die schwedische Datenbank „Queerlit“?

Screenshot der Website Queerlit (https://queerlit.dh.gu.se/) (Stand 24.7.2023)

Die Daten­bank sam­melt Bel­letris­tik in Schwedisch oder in schwedis­chen Min­der­heit­en­sprachen rund um LGBT-The­men und ‑Per­spek­tiv­en:

Bib­li­ografin Queer­lit sam­lar förstaut­gåvor av skön­lit­ter­atur med per­spek­tiv och motiv som berör homo­sex­u­alitet, bisex­u­alitet, trans, queer och/eller inter­sex och som är utgiv­en i Sverige, på sven­s­ka eller på något av de nationel­la minoritetsspråken. De kat­a­l­o­gis­er­ade resurs­er­na får även ämne­sord från tesaurusen QLIT, Queer Lit­er­a­ture Index­ing The­saurus, som är en bear­be­tad och till sven­s­ka över­satt ver­sion av tesaurusen Homosaurus.

Skön­lit­ter­atur definieras här som alla typer av skön­lit­terära skildringar, oavsett mål­grupp eller form. Däre­mot inbe­griper det inte sakprosa som exem­pelvis biografi­er och brev.

Bib­li­ografin sam­lar alla skildringar, oavsett om de är pos­i­ti­va eller neg­a­ti­va, och ska allt­så inte förstås som en tip­stjänst.

Queer­lit är ett pro­jekt under åren 2021–2023 och tas därefter över av KVINNSAM vid Göte­borgs uni­ver­sitets­bib­liotek. Det går även att nå bib­li­ografin och tesaurusen via https://queerlit.dh.gu.se/.

Anvis­ningar om index­ering med QLIT finns här.

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.