Permalink

0

Kennen Sie schon … FornPunkt?

Auf dem Por­tal Forn­Punkt wer­den Infor­ma­tio­nen zu schwedis­chen Kul­tur­denkmälern gesam­melt. Nach dem Prinzip des Crowd­sourc­ing kön­nte sich Inter­essierte daran beteili­gen:

Screenshot aus der Seite https://fornpunkt.se/ (Stand 19.12.2023)

Forn­Punkt är en med­bor­gar­forskn­ingsplat­tform med avsik­ten att göra det möjligt för vem som helst att bidra till insam­ling av infor­ma­tion om platser i kul­tur­land­skapet.

Forn­Punkt finns till för dig som till­sam­mans med andra, proffs som amatör­er, vill bidra till att doku­mentera dessa his­toriska spår i land­skapet. Du kan även till­sam­mans med andra beri­ka infor­ma­tio­nen om redan kän­da kul­turlämningar med bilder, kom­mentar­er, dater­ing, etc.

Till din hjälp har du avancer­ade kartverk­tyg så som stöd för att använ­da egna geo­ref­er­erade kar­tor, GPS och myck­et mer.

Infor­ma­tio­nen som du delar på Forn­Punkt blir öppet till­gäng­lig för intresser­ade, forskare och oli­ka kul­tur­miljöak­tör­er. Bakom Forn­Punkt står Albin Lars­son som till­sam­mans med använ­dar­na och part­ners utveck­lar Forn­Punkt löpande.

https://fornpunkt.se/dok/om-fornpunkt/

Die bis­lang einge­tra­ge­nen Infos kann man über eine Karte, über Tags und über Denkmal-Arten erkun­den.
Die gesam­melten Dat­en ste­hen außer­dem als Open­Da­ta zur Ver­fü­gung.

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.