Permalink

0

Kennen Sie schon … FornPunkt?

Auf dem Por­tal Forn­Punkt wer­den Infor­ma­tio­nen zu schwedis­chen Kul­tur­denkmälern gesam­melt. Nach dem Prinzip des Crowd­sourc­ing kön­nte sich Inter­essierte daran beteili­gen: Forn­Punkt är en med­bor­gar­forskn­ingsplat­tform med avsik­ten att göra det möjligt för vem som helst att bidra till insam­ling av infor­ma­tion … Weit­er­lesen