Permalink

0

Kennen Sie schon … Språkrådets svensk-finska coronaordlista?

Logo des schwedischen Instituts für Sprache und Volkstum (Institutet för språk och folkminnen) (http://www.isof.se/)

Der schwedis­che Sprachrat hat ein ein schwedisch-finnis­ches Coro­na-Glos­sar veröf­fentlicht:

Språkrådets språkråd­givn­ing i fin­s­ka fick en för­frå­gan om en ordlista med ter­mer anknut­na till coro­n­akrisen och covid-19-pan­demin. Råd­givnin­gen har nu tag­it fram en ordlista som innehåller cir­ka hun­dra upp­slag­sord. Utgångspunk­ten är det sven­s­ka samhäl­let och sven­s­ka förhål­lan­den.

Trots att det är frå­gan om en rel­a­tivt liten spe­cialordlista har även några allmän­språk­li­ga ord tag­its med. Det hand­lar om ord som beskriv­er möjli­ga sym­tom orsakade av sjuk­domen covid-19, såsom feber – kuume och tor­rhos­ta – kui­va yskä. Ordlis­tan innehåller dock inte coro­n­avirusets veten­skapli­ga namn SARS-coro­n­avirus‑2 utan bara sjuk­dom­snam­net covid-19.

http://www.isof.se/om-oss/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/nyheter-2020/2020–04-28-sprakradets-svensk-finska-coronaordlista.html

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.