Permalink

0

Kennen Sie schon … lex.dk?

Logo des Portals lex.dk

Über die Plat­tform lex.dk ist der kosten­lose Zugriff auf elf dänis­che Nach­schlagew­erke möglich:

Vi har alle sam­men spørgsmål om ver­den hver eneste dag. Vi vil gerne vide mere. Redak­tio­nen bag lex.dk arbe­jder på at opdatere den store pul­je af artik­ler i Den Store Danske, hvor du find­er nogle af svarene. Sam­tidig arbe­jder redak­tio­nen bag Trap Dan­mark på at færdig­gøre Trap Dan­mark 6. udgave, som også er tilgæn­gelig på lex.dk.

Ver­den bevæger sig, og hvad der var rigtigt og aktuelt sid­ste år, er det ikke nød­vendigvis i år.

Opda­terin­gen af Den Store Danske og driften af por­tal­en lex.dk finan­sieres af en bevilling på Finansloven. Bevillin­gen er på i alt 23 mil­lion­er kr. og dækker peri­o­den 2019–22.

https://om.lex.dk/Om_lex.dk

Link-Tipp gefun­den im nordichis­to­ry­blog

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.