Permalink

0

Kennen Sie schon … kvinnehistorie.no?

Screenshot eines Teils der Startseite von kvinnehistorie.no (https://www.kvinnehistorie.no/) (Stand 22.6.2021)

Das Por­tal befasst sich mit nor­wegis­ch­er Geschichte „von Frauen erlebt und erzählt“:

På kvinnehistorie.no kan du lese om vik­tige hen­delser i norsk kvin­nehis­to­rie. Målet med kvinnehistorie.no er å syn­lig­gjøre og formi­dle kvin­ners liv og erfaringer i et his­torisk per­spek­tiv.

På kvinnehistorie.no finner du temaer, artik­ler og biografi­er om kvin­ners his­to­rie i Norge fra eldre tider og fram til vår tid. Som fagom­råde er kvin­nehis­to­rie i stadig utvikling, og mange av artik­lene han­dler om kvin­ners poli­tiske his­to­rie. Vi byr på mange artik­ler om 1970-tal­lets kvin­nebeveg­else, 8. mars, abortkam­p­ens his­to­rie, fag­beveg­elsen og om kvin­ner i poli­tikken. Men du kan også lese om samiske kvin­ners his­to­ri­er, om kvin­ner i arbeid og utdan­ning, om kvin­ners roller i fam­i­lien, om kropp, sek­su­alitet og vold, om kvin­ner i lit­ter­aturhis­to­rien og under andre ver­den­skrig.   

Mål­grup­pa for kvinnehistorie.no er skoleelever, lærere, stu­den­ter, forskere, jour­nal­is­ter, poli­tikere og andre med inter­esse for kvin­nehis­to­rie.

Kvinnehistorie.no eies og driftes av Kilden kjønnsforskning.no, som er et nasjon­alt kunnskapssen­ter for kjønnsper­spek­tiv­er og kjønns­bal­anse i forskn­ing.

https://www.kvinnehistorie.no/artikkel/om-oss

gefun­den im Nordeu­ropa-Blog

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.