Permalink

0

Kennen Sie schon … das Svenskt översättarlexikon?

Logo des Svenskt översättarlexikon (https://litteraturbanken.se/%C3%B6vers%C3%A4ttarlexikon/)

Dieses Nach­schlagew­erk ver­sam­melt Infor­ma­tio­nen zu den Übersetzer:innen, die Werke ins Schwedis­che über­set­zt haben, und damit auch zur schwedis­chen Über­set­zungs­geschichte:

Världens för­fattare kom­mer till oss via över­sät­tningar och genom enskil­da över­sättares arbete. I Sven­skt över­sät­tar­lexikon blir över­sät­tar­na – de som har ska­p­at hal­va den sven­s­ka nation­al­lit­ter­a­turen – syn­li­ga med biografi, porträtt och verk­förteck­n­ing. Lexikonet utvidgas kon­tin­uerligt med nya artik­lar och är fort­farande under utveck­ling. I förs­ta omgån­gen pre­sen­teras avlid­na sven­s­ka och fin­landssven­s­ka över­sättare.

Den nya data­basen har utveck­lats på Södertörns högskolebib­liotek under med­verkan av lit­ter­aturvetare, språkhis­torik­er, över­sättare och kri­tik­er. Efter­som över­sät­tar­na är en yrkeskår som av tra­di­tion har arbe­tat i sky­mun­dan är artik­lar­na i Sven­skt över­sät­tar­lexikon ofta resul­tat av omfat­tande grund­forskn­ing.

Und falls Sie immer schon­mal wis­sen woll­ten, welch­es Gedicht das­jenige ist, das am häu­fig­sten ins Schwedis­che über­set­zt wurde: Die Kolleg:innen der Staats­bib­lio­thek zu Berlin ver­rat­en es – neben weit­eren Infor­ma­tio­nen zum Över­sät­tar­lexikon. 🙂

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.