Permalink

0

Kennen Sie schon … De Litterära Sällskapen i Sverige?

DELS är en intresse­or­gan­i­sa­tion för Sveriges lit­terära säll­skap med uppgift att spri­da infor­ma­tion om säll­skapen och deras verk­samhet.

Vad vi gör

Vi sam­lar de fles­ta per­son­lit­terära säll­skapen i Sverige sedan drygt 30 år och arbe­tar för att öka kun­skapen om säll­skapens för­fattare och deras arbete. Naturligtvis vill vi ska­pa intresse för hela den sven­s­ka lit­ter­a­turen och dess för­fattare. Vi vill helt enkelt få fler att läsa mer. Ska­pa läs­lust och intresse för sam­tal kring böck­er och för­fattare. Sådana förs i vår lit­terära tid­skrift Par­nass, som pre­sen­tera både nya och gam­la klas­sik­er. Den utkom­mer med fyra num­mer om året.

Vi arbe­tar ock­så för mer återut­givn­ing av sven­sk lit­ter­atur, som förtjä­nar hål­las levande och upp­märk­sam­mas av nya gen.erationers läsare. För att pre­sen­tera den sven­s­ka lit­ter­aturskat­ten gav vi till­sam­mans med våra säll­skap och Lit­ter­atur­banken ut boken Sverige läs­er! 1066 böck­er från Vikingatid till år 2000 hösten 2020. Den finns till­gäng­lig i nät­bokhan­deln. Som remissin­stans bevakar vi frå­gor om läsande och läs­ning.

Sverige är inte bara ett utmärkt land för lit­terära säll­skap utan även för bok­mäs­sor och lit­ter­atur­fester. Till­sam­mans med säll­skapen ställer vi upp runt om i lan­det med före­drag och sam­tal. På Bok­mäs­san i Göte­borg har DELS ett eget kvarter med en egen scen, där säll­skapen pre­sen­ter­ar sina för­fattare. Vi anord­nar ock­så lit­terära mat­inéer i Stock­holm och region­ala sem­i­nar­i­er.

https://dels.nu/vad-vi-gor/

Die Samm­lung „Sverige läs­er! 1066 böck­er ur tusen år av sven­sk lit­ter­atur från vikingatid till år 2000″ ist mit­tler­weile auch als Online-Daten­bank ver­füg­bar.

ent­deckt im Nordeu­ropa-Blog

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.