Permalink

0

Kennen Sie schon … diese Blogs rund um skandinavische Literaturen?

Vielle­icht ist bei diesen Blogs, die vom FID Nordeu­ropa im Nordeu­ropa-Blog zusam­mengestellt wur­den, etwas Inter­es­santes für Sie dabei?

Arbetarlitteratur

Vis­ste du att arbe­tar­lit­ter­a­turen är Sveriges sto­ra bidrag till värld­slit­ter­a­turen? På den här hem­si­dan får du veta allt om arbe­tar­lit­ter­a­turen; dess his­to­ria och hur den fortlever.

Humtank

Hum­tank är en tankesmed­ja för forskn­ing och utbild­ning inom human­io­ra som har tillkom­mit genom ett unikt samar­bete mel­lan human­is­tiska fakul­teter vid ursprung­li­gen tolv och från och med hösten 2019 fjor­ton sven­s­ka uni­ver­sitet och högskolor. Syftet är att stär­ka human­io­ras roll såväl inom som utan­för de akademiska insti­tu­tion­er­na. Vi vill ock­så i offent­ligheten visa på de human­is­tiska ämne­nas rel­e­vans och bärkraft i samhäl­let.

Hum­tank sjösattes 2014. Vi verkar på bred front och deltar i samhälls­de­bat­ten med syftet att få till stånd en human­io­ravän­lig forskn­ingspoli­tik och en rättvis fördel­ning av utbild­ningsresurs­er samt att förän­dra allmän­hetens upp­fat­tning om och atti­ty­der till human­io­ra.

Tankesmed­jan arranger­ar sem­i­nar­i­er och pan­el­sam­tal, bland annat på Bok­mäs­san i Göte­borg och under Almedalsveck­an i Vis­by. Hum­tank tar ställ­ning i och bel­yser human­io­rafrå­gor genom rap­porter, debat­tar­tik­lar i media och reflek­tion­er och utspel på bloggen. Hum­tanks Face­book– och Twit­terkon­ton bevakar omvärlden från human­io­rap­er­spek­tiv och lyfter fram ny human­is­tisk kun­skaps­bild­ning.

Marginalia: Specialsamlingar, arkiv och kulturarvsarbete vid Göteborgs universitetsbibliotek

Mar­gin­a­lia är en blogg om Göte­borgs uni­ver­sitets­bib­lioteks spe­cial­sam­lin­gar och arkiv samt inte minst arbetet med dessa. Vi som skriv­er är medlem­mar i bib­liotekets kul­tur­arvsteam. Men ock­så oli­ka forskare och andra som använ­der sam­lin­gar­na kom­mer att synas här på bloggen. På litet län­gre sikt vill vi ska­pa en webb som bät­tre pre­sen­ter­ar och under­lät­tar forskn­ing på mate­r­i­al ur spe­cial­sam­lin­gar­na och arkiv­en.

Arbetet på ett stort uni­ver­sitets­bib­liotek har mån­ga moment och förut­sät­ter oli­ka spe­cial­istkom­pe­tenser. Det­ta är ju något som den van­li­ga besökaren/studenten/forskaren säl­lan eller aldrig ser. Till exem­pel hand­lar det om kat­a­l­o­gis­er­ing av äldre mate­r­i­al, hand­skrift­släs­ning, kon­server­ing och bok­binderi. Målet är hela tiden att göra sam­lin­gar­na till­gäng­li­ga. Den nya bloggen är ett steg i den rik­t­nin­gen. Här kom­mer du att kun­na läsa om nya acces­sion­er, och om nya upp­täck­ter i gam­la sam­lin­gar. Om arbetet med att bevara äldre böck­er och andra mate­r­i­al, men ock­så om aktuel­la forskn­ing­spro­jekt och analyser.

Välkom­men till våra ran­dan­märkningar om sam­lin­gar­na och det spän­nande arbetet mitt i dem – vår egen Mar­gin­a­lia, som är dör­ren till en bit av ditt kul­tur­arv.

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.