Permalink

0

Kennen Sie schon … die Online-Ausstellung „Dramaklassiker från Sveriges Radio Drama“?

Unter den dig­i­tal­en Ausstel­lun­gen des Dik­tens muse­um gibt es seit let­ztem Herb­st auch eine zu Klas­sik­ern der schwedis­chen Lit­er­atur in ihren Adap­tio­nen fürs Radio:

Du står nu i foa­jén till en teater­sa­long. Det är en röstens och örats teater du besök­er – och en utställ­ning. I snart etthun­dra år har Sveriges Radio iscen­satt sven­sk och utländ­sk dra­matik (i över­sät­tning) inom ramen för Radioteatern.

Idag het­er verk­samheten Sveriges Radio Dra­ma.
Den bär på både tra­di­tion och förnyelse.

Den sven­s­ka lit­ter­a­turen har alltid stått i självk­lart cen­trum för Sveriges Radio Dra­ma. Tidigt när­made man sig samar­betsvil­li­ga för­fattare: man behövde nyskriv­en sven­sk dra­matik för den nya mediefor­men. Pjäs­er som läm­pade sig för ett nytt for­mat, anpas­sade för en typ av teater som krävde nya tankesätt och nya arbetsme­toder.

Man tog förstås den tra­di­tionel­la teater­ns tra­di­tion­er och kun­nande med sig in i stu­dion. Men så gjorde man något nytt av det­ta. Ska­pade en ny form för det drama­tiska uttryck­et. Fly­t­tade in scen­rum­met i åhörarens tankar och sträck­te ut de inre land­skapen genom röst, ljud och radiovå­gor.

Radioteater­ns his­to­ria är dess föreställ­ningar. Den består av dess verk­samhetschefer, regis­sör­er och skåde­spelare. Den är byg­gd av de ljudtekniker och pro­du­cen­ter – och alla de andra som med­verkat på ett eller annat sätt – som, under åren, bidrag­it till att ska­pa ny kon­st av det skriv­na ordet. En ljud­kon­st.

ent­deckt im Nordeu­ropa-Blog

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.