Permalink

0

Kennen Sie schon … die Datenbank „Baza Biogramów“?

Diese Daten­bank pol­nis­ch­er Per­so­nen­na­men verze­ich­net „Biogramme“ wichtiger his­torisch­er Per­sön­lichkeit­en aus und zu Polen: Baza Biogramów zaw­iera opisy bib­li­ograficzne biogramów, a także bib­li­ografii pod­miotowych lub przed­miotowych Polaków żyją­cych od XVI wieku do cza­sów współczes­nych. Uwzględ­ni­ani są: ludzie nau­ki, kul­tu­ry, sztu­ki, muzy­ki, … Weit­er­lesen

Permalink

0

Kennen Sie schon … das China Biographical Database Project?

The Chi­na Bio­graph­i­cal Data­base is a freely acces­si­ble rela­tion­al data­base with bio­graph­i­cal infor­ma­tion about approx­i­mate­ly 471,000 indi­vid­u­als as of Novem­ber 2020, pri­mar­i­ly from the 7th through 19th cen­turies. With both online and offline ver­sions, the data is meant to be use­ful … Weit­er­lesen