Permalink

0

Kennen Sie schon … die Datenbank „Baza Biogramów“?

Screenshot der Headergrafik der Startseite der Datenbank "Baza Biogramów" (https://bj.uj.edu.pl/zasoby-cyfrowe/biogramy) (Stand 20.12.2021)

Diese Daten­bank pol­nis­ch­er Per­so­nen­na­men verze­ich­net „Biogramme“ wichtiger his­torisch­er Per­sön­lichkeit­en aus und zu Polen:

Baza Biogramów zaw­iera opisy bib­li­ograficzne biogramów, a także bib­li­ografii pod­miotowych lub przed­miotowych Polaków żyją­cych od XVI wieku do cza­sów współczes­nych. Uwzględ­ni­ani są: ludzie nau­ki, kul­tu­ry, sztu­ki, muzy­ki, lit­er­atu­ry, poli­ty­ki, mediów, sportu, dzi­ałacze społeczni, przed­staw­icie różnych wyz­nań religi­jnych, wynalaz­cy, przed­siębior­cy, ważne posta­cie his­to­ryczne, ale także oso­by mniej znane. 

gefun­den im Slav­is­tik-Guide der Staats­bib­lio­thek zu Berlin

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.