Permalink

0

Kennen Sie schon … „Slovník Ceské Literatury po Roce 1945“?

Logo der Datenbank "Slovník Ceské Literatury po Roce 1945"

Slovník české lit­er­atu­ry posti­hu­je období 1945–2000. Obsahu­je při­b­ližně 1300 hes­el českých spiso­vatelů, literárních časopisů a od roku 2014 též nakla­da­tel­ství a samizda­tových i exilových edic. Pro­jekt, jehož součástí byla hes­la nakla­da­tel­ství a dalších insti­tucí poválečného literárního živ­ota, jsme po šesti letech ukončili v roce 2014 a od roku 2015 jsme zahájili prá­ci na pos­tup­ných aktu­al­iza­cích a revizích zveře­jněných hes­el.

Dieses Wörter­buch zur tschechis­chen Lit­er­atur ist online frei ver­füg­bar.

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.