Permalink

0

Kennnen Sie schon … „Henrik Ibsens skrifter“?

Screenshot der Startseite von "Henrik Ibsens skrifter" (https://www.ibsen.uio.no/) (Stand 18.5.2021)

Dabei han­delt es sich um die dig­i­tale Aus­gabe der his­torisch-kri­tis­chen Aus­gabe der gesam­melten Werke von Ibsen:

Hen­rik Ibsens skrifter (HIS) er en his­torisk-kri­tisk utgave. Dette innebær­er for det første at utgaven har som mål å pre­sen­tere alt kjent skriftlig mate­ri­ale fra Ibsens hånd i his­torisk-aut­en­tisk form, og videre at den der­for føl­ger nærmere defin­erte ret­ningslin­jer og stan­dard­er for tek­stkri­tikk og ord- og sakkom­mentar­er. Disse stan­dar­d­ene skiller seg fra dem som er ful­gt i tidligere tek­stkri­tiske utgaver av Ibsen.
Hen­rik Ibsens skrifter er tidligere (2005–10) kom­met ut i en trykt utgave (HISb). Bokut­gaven begrens­es til å inneholde ederte hov­edtek­ster med ord- og sakkom­mentar­er, innled­ninger, tek­stkri­tiske redegjørelser og manuskriptbeskriv­elser.
Den elek­tro­n­iske utgaven (HISe) innehold­er i til­legg til alt mate­ri­ale fra bokut­gaven samtlige tek­stk­ilder til de ederte tek­stene, det vil si alle manuskripter og alle tryk­te utgaver i dik­terens lev­etid. Tek­stk­ildene gjengis i diplo­matarisk (bok­stavrett) tran­skrip­sjon. Grun­ntek­stene (i de fleste til­feller førstetrykkene) og manuskriptene led­sages av fak­sim­i­l­er der dette har vært mulig å opp­drive. Tek­stk­ildene kan stilles opp ved siden av hveran­dre slik at vari­asjo­nen mel­lom dem blir syn­lig.

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.