Permalink

0

Kennen Sie schon … das „Digitaliserat svenskt material“ von LIBRIS?

Logo der Schwedischen Nationalbibliothek

Die Daten­bank im schwedis­chen LIB­RIS-Sys­tem – die sich noch im Auf­bau befind­et und kon­tinuier­lich ergänzt wird – sam­melt frei ver­füg­bar­er Büch­er, Dis­ser­ta­tio­nen, Zeitschriften Berichte und Broschüren ab dem Ende des 15. Jahrhun­derts:

Del­data­basen innehåller fritt till­gäng­ligt mate­r­i­al från slutet av 1400-talet och framåt, till störs­ta delen mono­grafi­er men även akademiska avhan­dlin­gar, tid­skrifter, rap­porter och småskrifter. Del­data­basen omfat­tar de dig­i­talis­er­ade ver­sion­er­na av tryckt mate­r­i­al som giv­its ut i Sverige eller från geografiska områ­den som peri­od­vis har var­it sven­s­ka, t.ex. Fin­land fram till 1809 (under förut­sät­tning att syftet var sprid­ning inom det sven­s­ka väldet).

Dig­i­talis­er­ing pågår, fram­förallt vid de sto­ra uni­ver­sitets­bib­lioteken och Kung­li­ga bib­lioteket, så del­data­basens innehåll utökas kon­tin­uerligt.

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.