Permalink

0

Kennen Sie schon … das Portal zu Kerstin Söderholm?

Screenshot des Headers der Website zu Kerstin Söderholm (https://soderholm.sls.fi/)

Ker­stin Söder­holm (1897–1943) war Lyrik­erin und Lit­er­aturkri­tik­erin.
Das Por­tal, das von der Sven­s­ka lit­ter­atursäll­skapet i Fin­land her­aus­gegeben wird, ver­sam­melt Dig­i­tal­isate ihrer Tage­büch­er, Briefe und Manuskripte. Es gibt zudem Tran­skrip­tio­nen und eine wis­senschaftliche Edi­tion der Tage­büch­er und eine Biogra­phie:

Ker­stin Söder­holm (1897–1943) hörde till mod­ernist­gen­er­a­tio­nen och var under sin livstid en upp­skat­tad lyrik­er och lit­ter­aturkri­tik­er. Hennes mest omfat­tande verk är de dag­böck­er som hon skrev under hela sitt liv, bland annat under mot­tona »Inför mig själv» och »Endast med mig själv».

På webb­plat­sen pub­liceras Ker­stin Söder­holms dag­böck­er i veten­skaplig utgå­va. Här finns även arkiv­ma­te­r­i­al som fak­sim­il: dag­böck­er, brev och skön­lit­terära manuskript. Söder­holms liv och verk beskrivs i en för­fat­tar­bi­ografi av Hed­vig Rask.

Utgå­van Ker­stin Söder­holms dag­böck­er med inled­ning av Jonas Eller­ström kan läsas på webb­si­dan under Dag­böck­er eller lad­das ner i epub-for­mat. Under Dag­bok­sarkiv finns dag­boks­man­uskripten som fak­sim­il och tran­skrip­tion­er.

Fak­sim­il av Ker­stin Söder­holms brev och skön­lit­terära manuskript hit­tas under Bre­varkiv och Manuskrip­tarkiv.

Arkiv­ma­te­ri­alet för­varas vid Åbo Akademis bib­liotek och vid Sven­s­ka lit­ter­atursäll­skapet i Fin­land.

Ker­stin Söder­holms tryck­ta verk finns dig­i­talis­er­ade på Lit­ter­atur­banken, litteraturbanken.se

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.