Permalink

0

Podcasts rund um skandinavische Sprachen und Literaturen

Vielle­icht ist bei diesen Pod­casts, die vom FID Nordeu­ropa im Nordeu­ropa-Blog zusam­mengestellt wur­den (hier & hier), etwas Inter­es­santes für Sie dabei?

Sprache

Dänisch: Klog på Sprog

Klog på Sprog er pro­gram­met, der inter­esser­er sig for, leg­er med og ende­ven­der det sprog, vi alle sam­men taler til daglig. Adri­an Hugh­es er værten, der sam­men med et velo­plagt pan­el, er helt vild med dan­sk.

Finnisch-Schwedisch: Näst sista ordet

En fin­landssven­sk språkpodd där vi lek­er med och utforskar det sven­s­ka språket. Språket är så myck­et mer än enbart språkrik­tighet. I den här serien diskuter­ar och debat­ter­ar vi frå­gor om bland annat dialek­ter, tvåspråkighet, över­sät­tningar, sociala koder, fack­språk, lånord och skäll­sord. Per­spek­tivet är det fin­landssven­s­ka. Hur for­mas vårt språk och vår världs­bild när vi lever inkläm­da mel­lan det fin­s­ka och det rikssven­s­ka?

Schwedisch: Språket

Ett pro­gram om hur språk används och förän­dras. Här kan du som lyssnare stäl­la dina frå­gor om språk. Pro­gram­ledare Emmy Rasper.

Literatur

Norwegisch: NRK Bok

Hvilke bøk­er bør du lese? Og hvor­for? NRK Bok gir deg aktuelle inter­vjuer, repor­tas­jer, anmeldelser og anbe­falinger fra NRKs bokredak­sjon og fra pro­gram­mer som Åpen bok, Stu­dio 2 og Kul­turstri­pa.

Norwegisch: BOBcast

Her kan du høre pod­cast fra Bergen Offentlige Bib­liotek. Vi har en rekke egen­pro­duserte serier, i til­legg til at vi leg­ger ut opp­tak av sam­ta­l­ene og fore­dra­gene i pro­gram­met vårt.

Schwedisch: Verket – en podd om klassiker

Ver­ket är klas­sik­er­pod­den där kul­turhis­to­riens vik­ti­gaste mäster­verk diskuteras, upplevs och analy­seras. Till­sam­mans med ledande lit­ter­atur- och kon­sthis­torik­er diskuter­ar Anna Jans­son och Pauli­na Helge­son klas­sik­er­nas bety­delse och vad de kan säga oss idag. Ver­ket är ett samar­bete mel­lan Lit­ter­atur­banken, National­mu­se­um och bild­nings­ma­gasinet Anek­dot vid Stock­holms uni­ver­sitet. Fler pod­dar, essäer och filmer hit­tar du på Anekdot.se.

Im Nordeu­ropa-Blog find­en Sie viele weit­ere Pod­casts!

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.