Permalink

0

Kennen Sie schon … „MATKULT.se“?

Logo von MATKULT.se (via https://www.sprakochfolkminnen.se/matkult.html)

In dieser Daten­bank kön­nen Sie in dig­tal­isierten Archiv­ma­te­ri­alien zur tra­di­tionellen Esskul­tur in Schwe­den recher­chieren, z.B. zu Dialek­t­beze­ich­nun­gen von Gericht­en oder in über 800 his­torische Rezepten:
Med Matkult.se vill vi syn­lig­göra och till­gäng­lig­göra kul­tur­arv kop­plade till mat, dryck och måltider.
I arkiv­en på Insti­tutet för språk och folk­min­nen finns ett omfatt­tande mate­r­i­al om tra­di­tionell matkul­tur. Det hand­lar till exem­pel om jord­bruk och fiske, kosthåll, råvaror, växtsorter, hus­d­jursras­er, maträt­ter, mat­fram­ställ­ning, red­skap och måltider från oli­ka delar av Sveriges lands­bygd. Mate­ri­alet är vari­a­tion­srikt och utgör en kun­skap­skäl­la till såväl mat­pro­duk­tion som sam­man­hangen runt mat­en och förståelse för män­nisko­rs rela­tion­er till mat.
Arkivens uppgift var ock­så att sam­la in dialek­ter och i uppteck­ningar­na finns en myck­et stor mängd dialek­ta­la benämningar och uttryck.

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.