Permalink

0

Kennen Sie schon … das Ingmar Bergmans Arkiv?

Bild der Unterschrift von Ingmar Berman (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ingmar_Bergman_sign.jpg)

Das Archiv mit dem Nach­lass von Ing­mar Bergman wird im Schwedis­chen Filmin­sti­tut in Stock­holm auf­be­wahrt.

Ing­mar Bergman har don­er­at sitt per­son­li­ga arkiv från 65 års kon­st­närlig verk­samhet omfat­tande hand- och mask­in­skriv­na manuskript, brev, pro­duk­tion­shan­dlin­gar, fotografi­er från filmer och teaterup­p­sät­tningar.

The Ing­mar Bergman Archives con­sist of the dona­tion of Mr. Bergman’s per­son­al archives, cov­er­ing 65 years of artis­tic cre­ation in the fields of cin­e­ma, the­atre, opera, radio, tele­vi­sion and lit­er­a­ture. The archive items include man­u­scripts, type­scripts with per­son­al anno­ta­tions in hand­writ­ing, pho­tographs, bio­graph­i­ca along with pri­vate and pro­fes­sion­al cor­re­spon­dence.

Die Nutzung ist allerd­ings eingeschränkt:

Vem har till­gång till arkivet?
Enligt Ing­mar Bergmans gåvo­brev får sam­lin­gar­na stäl­las till för­fo­gande för forskare och väl­renom­mer­ade skriben­ter. För till­gång till Ing­mar Bergmans Arkiv krävs en av Stif­telsen Ing­mar Bergman god­känd Till­stånd­san­sökan. Arkiv­ma­te­ri­alet kan där­på stud­eras i Sven­s­ka Filmin­sti­tutets bib­liotek. Inget mate­r­i­al, ej heller kopi­or, får läm­na bib­lioteket. Övri­ga bestäm­melser framgår av Till­stånd­san­sökan.

Who has access to the archives?
In accor­dance with the deed of dona­tion, the col­lec­tions are only to be made avail­able to qual­i­fied indi­vid­u­als and to rec­og­nized writ­ers for advanced aca­d­e­m­ic research. The col­lec­tions are only acces­si­ble for research or study after an indi­vid­ual appli­ca­tion has been approved by the Board of the Ing­mar Bergman Foun­da­tion. Archive mate­ri­als may then be stud­ied in the Swedish Film Institute’s library. No mate­ri­als or copies may leave the library. Oth­er pro­vi­sions are appar­ent from the appli­ca­tion.

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.