Permalink

0

Kennen Sie schon … das Dansk Navneleksikon?

Mitte Jan­u­ar wurde das erste wis­senschaftliche Namen­lexikon für das Dänis­che veröf­fentlicht:

Per­son­navne udgør en væsentlig del af det danske ord­for­råd og sprog­lige kul­tur­arv, men der har i mange år man­glet et viden­sk­a­beligt baseret lek­sikon om deres oprindelse og udbre­delse. Den man­gel råder Dan­sk Navnelek­sikon bod på.

I sin første udgave kortlæg­ger det oprindelsen, udviklin­gen og anven­delsen af ca. 3.000 navne som udgøres af de hyp­pigst forek­om­mende for­navne i befolknin­gen og deres stave­vari­anter. Det er pla­nen, at Dan­sk Navnelek­sikon udbygges grad­vist med flere nav­neop­slag.

https://navn.ku.dk/nyt-om-navne/nyt-online-navneleksikon-fortaeller-de-danske-navnes-historie/

I sin første udgave, pub­liceret i 2021, inde­hold­er Dan­sk Navnelek­sikon 3.130 navne­former som repræsen­ter­er de mest udbredte navne i hele befolknin­gen samt stave­vari­anter fordelt nogen­lunde ligeligt mellem mands- og kvin­de­navne. Navneud­val­get er baseret på de hyp­pigst forek­om­mende navne for hvert køn i data­basen Danskernes Navne fra 2005–2006, der – som den eneste i lan­det – med­tager alle for­navne og ikke kun indi­viders første for­navn, som det er kutyme andre sted­er. Dermed inde­hold­er ord­bo­gen de navne som er hyp­pigst i den sam­lede befolkn­ing i Dan­mark, men ikke nød­vendigvis alle navne som er almin­delige blandt nyfødte i dag.

Navn­eartik­lerne har forskel­ligt omfang og detal­jer­ings­grad. Redak­tio­nen har i forbindelse med navnenes sprog­lige oprindelse kon­sul­teret en bred vifte af navnelit­ter­atur, ord­bøger og lek­si­ka, og særligt for de ikke-vestlige sprogs ved­k­om­mende er navnenes oprindelse og betyd­ning søgt fork­laret efter bed­ste skøn. Mis­forståelser, fejl og man­gler vil blive ret­tet løbende i det omfang vi bliv­er opmærk­somme på dem.

I de kom­mende år skal lek­sikonet jævn­ligt opdateres, og hver opda­ter­ing vil have et navnetem­a­tisk fokus. Det er også til­fældet i den fore­liggende første udgave, hvor fokus har været på stam­navne af kris­ten oprindelse. En væsentlig del af nuti­dens mest brugte navne har deres oprindelse i netop kristne navne, og der­for har det været muligt at levere vel­fun­derede fork­laringer på flest mulige navne inden for ram­merne for lek­sikonets første udgave.

https://ordnet.dk/dnl/om-leksikonet/

ent­deckt im Nordeu­ropa-Blog

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.