Permalink

0

Kennen Sie schon … das Svenskt Rockarkiv?

Logo des Svenskt Rockarkiv (http://www.svensktrockarkiv.se/sv/)

Sven­skt Rockarkiv är ett för­bund och musikarkiv som har som mål att sam­la den sven­s­ka pop­ulär­musikhis­to­rien. Vi är en forskar­bas där alla med intresse för pop­ulär­musik kan hit­ta infor­ma­tion. I arkivet kan man hit­ta inspel­ningar, bilder, aff­is­ch­er, videoup­p­tagningar, böck­er och kuriosa kring den sven­s­ka pop­ulär­musikhis­to­rien.

Das Archiv wurde 1993 gegrün­det:

Sven­skt Rockarkiv bil­dades som­maren 1993 då fyra statli­ga insti­tu­tion­er inom musikom­rådet under­teck­nade uppropet „Dags att räd­da rock­en!“. Anled­nin­gen var att myck­et av det mate­r­i­al som skil­drar den sven­s­ka rock­ens pio­njär­tid under 50- och 60-talet risker­ar att försvin­na. Mån­ga skivbo­lagsarkiv gall­ras ut i och med övergån­gen till CD. Flera skivbo­lag har upphört med sin verk­samhet eller övergått i utländ­sk ägo. Det blir hela tiden allt svårare att lokalis­era sådant som kan vara intres­sant för såväl forskare som en musik­in­tresser­ad allmän­het. Sven­skt Rockarkiv har där­för som främ­s­ta syfte att sam­la in inspel­ningar och doku­men­ta­tion som speglar sven­sk rock­musik ur oli­ka aspek­ter, t.ex. gram­mo­fon­skivor, ljud­band, filmer, videoup­p­tagningar, foton, aff­is­ch­er, böck­er och andra tryck­sak­er.

Sven­skt Rockarkiv är sedan 2003 beläget i Hults­fred.

Sven­skt Rockarkiv verkade de förs­ta åren genom en informell arbets­grupp med företrä­dare för bl.a. de insti­tu­tion­er som tog ini­tia­tivet till bil­dan­det: Statens kul­tur­råd, Musik­museet, Arkivet för ljud och bild (Statens ljud- och bil­dark­iv sedan 2001-01-01) och Sven­skt vis­arkivs jaz­za­vdel­ning. I juni 1994 under­teck­nades ett avtal där dessa insti­tu­tion­er till­sam­mans med SKAP förbinder sig att bl.a.
- sam­la och doku­mentera vit­tnes­börd om rock­musiken i Sverige
- förteck­na, vår­da och veten­skapligt bear­be­ta sam­lin­gar­na
- hål­la sam­lin­gar och doku­men­ta­tion till­gäng­li­ga för forskare och andra intresser­ade
- levan­degöra sam­lin­gar och doku­men­ta­tion genom utställ­ningar, pro­gram och pub­lika­tion­er.

Den 5 mars 1996 kon­stituer­ades För­bun­det Sven­skt Rockarkiv.

Sedan fly­t­ten från Stock­holm till Hults­fred har arkivet utveck­lats i snabb takt. Under dessa år har sam­lin­gar­na växt från några tusen objekt till cir­ka 500 000 objekt. Våra fono­gram har fått en egen data­bas som är den dju­paste käl­lan för pop­ulär­musikin­spel­ningar i Sverige.Databasen är sök­bar via hem­si­dan www.popfakta.se. Fono­gra­men har även dig­i­talis­er­ats. Reg­istrering av aff­is­ch­er, bilder, tid­skrifter, böck­er samt rörlig bild genom­förs kon­tin­uerligt.

http://www.svensktrockarkiv.se/sv/om-sra/historik/

Das Archiv ist auch auf Face­book vertreten.

ent­deckt im Nordeu­ropa-Blog

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.